Misija Instituta je da:

 • radi na promociji i jačanju vladavine prava,
 • nalazi instrumente za ostvarivanje vladavine prava kao što su: princip ustavnosti i princip zakonitosti,
 • zalaganje da se vladavina prava ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima,
 • da se strogo poštuju ustavom zajamčena ljudska i manjinska prava,
 • da se insistira na strogoj podeli vlasti, tri grane vlasti (zakonodavna, izvršna i sudska) koje moraju biti nezavisne, samostalne ali koje će i jedna drugu kontrolisati i ograničavati, po sistemu teža i protivteža (checks and balances)
 • poseban akcenat staviti na sudsku vlast koja mora biti apsolutno nezavisna, a tužilaštvo apsolutno samostalno
 • zabrana donošenja retroaktivnih zakona,
 • pravni propisi moraju biti sprovedeni u zakonom propisanim pravilima, po zakonskoj proceduri uz punu zaštitu učesnika u postupku (puna pravna sigurnost i puno poštovanje slobode i prava stranke)
 • praćenje i promovisanje slobodnih i neposrednih izbora,
 • unapređenje socijalne politike i socijalne zaštite
 • promocija ograničenja vlasti i potčinjenosti Ustavu kao najvišem pravnom aktu u zamlji.

Rad na projektima radi ostvarivanja svega pomenutog.